Obchodní podmínky

Článek 1 Obecná ustanovení


1.1. Následující podmínky platí pro všechny nabídky a všechny smlouvy uzavřené firmou Staalboek s.r.o. a/nebo všechna opatření firmou provedená. Text těchto všeobecných podmínek bude předložen nejpozději v okamžiku uzavření smlouvy protistranou.
1.2. Odvolání nebo neplatnost některého z ustanovení těchto podmínek se nedotýká platnosti ostatních ustanovení v těchto podmínkách.
1.3. V případě odvolání nebo neplatnosti některého z ustanovení v těchto podmínkách musí být za platné považováno takové ustanovení, které nejvíce odpovídá duchu aktuálního ustanovení.
1.4. Není přípustné, aby se druhá strana odvolávala na jiné všeobecné podmínky. Tyto podmínky jsou použitelné při vyloučení ostatních všeobecných podmínek.
1.5. Případné odchylky od těchto podmínek, které byly někdy v minulosti firmou Staalboek s.r.o. praktikovány či tolerovány, a to ve prospěch druhé strany, nezakládají této straně žádné právo, aby se na ně později odvolávala nebo požadovala uplatnění takové odchylky za trvalé.
1.6. Protistranou se rozumí v textu těchto podmínek zájemce a smluvní partner firmy Staalboek s.r.o.

 

Článek 2 Vznik smlouvy


2.1. Všechny nabídky a smlouvy s firmou Staalboek s.r.o. obsahují odkládací podmínku, aby druhá strana byla úvěruhodná a aby bylo možno smlouvu použít u společnosti úvěrového pojištění, faktoringové společnosti nebo u podniku podobného typu.
2.2. Všechny nabídky firmě Staalboek s.r.o., k nimž patří i cenové údaje, brožury a ceníky, jsou informativní, ze strany Staalboeku s.r.o. nezávazné a protistranou nevymahatelné. Staalboek s.r.o. má právo tyto údaje , obzvláště technické parametry a ceny měnit bez předešlého písemného sdělení.
2.3. Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě písemných zakázek protistrany, které byly zaslány poštou, e-mailem nebo faxem. Vyhotovení zakázky předchází nezávazná cenová nabídka firmy Staalboek s.r.o.. zakázka musí obsahovat následující základní požadavky: obchodní jméno a sídlo protistrany včetně telefonního a faxového spojení; osobu, která je oprávněna za protistranu jednat+ IČO , DIČ ( pokud je registrována jako plátce DPH ); jednoznačné označení předmětu zakázky a množství ( přip. I služby);dodávací podmínky ( místo a čas );osobu, která je odpovědná za převzetí výrobků a eventuelně další specifické požadavky.
2.4. Po obdržení zakázky, zašle Staalboek s.r.o. protistraně potvrzení zakázky, a to písemné, faxem či mailem. Pokud budou základní údaje ( obsah a charakteristika výrobků, dodávací a platební podmínky ) souhlasit s textem zakázky protistrany, potvrdí Staalboek s.r.o. s převzetím popř. odesláním potvrzení zakázky svou vůli, písemně zakázku přijmout jako závaznou a tímto okamžikem vzniká smlouva. Pokud Staalboek s.r.o. nemůže v zakázce uvedené požadavky splnit, zašle protistraně nabídku s možnými variantami zakázky a vyzve protistraně k vyjádření jejího stanoviska.
2.5. Vzniklé smlouvy nemohou být druhou stranou bez písemného souhlasu firmy Staalboek s.r.o. zrušeny. V případě potvrzeného zrušení jdou všechny dosud vzniklé náklady na materiály a polotovary určené na realizaci zakázky k tíži druhé strany, a sice za ceny uvedené v kalkulacích firmy Staalboek s.r.o., aniž by tím bylo dotčeno právo firmy Staalboek s.r.o. na náhradu ušlého zisku. Totéž platí pro ostatní škody vzniklé zrušením smlouvy. V každém případě se při uznaném zrušení druhé straně vyúčtuje nejméně 25 % fakturační hodnoty uvedené v písemnostech.
2.6. Každé další ujednání mezi firmou Staalboek s.r.o. a druhou stranou, které bylo případně dohodnuto v rámci plnění smlouvy, se posuzuje v souvislosti s firmou Staalboek s.r.o., jako by bylo realizováno po písemném potvrzení firmy Staalboek s.r.o.
2.7. V případě, že protistrana bude požadovat další práce v rámci plnění smlouvy, má Staalboek s.r.o. právo , dát do faktury protistraně náklady spojené s přípravnými pracemi nehledě na to, zda se smlouva uskuteční.

 

Článek 3 Ceny


3.1. Pokud není dohodnuto jinak, rozumějí se všechny ceny bez DPH.
3.2. Všechny ceny uvedené v nabídkách ve smyslu článku 2.2. platí jen pro nabídky a mohou být do doby jejich přijetí změněny.
3.3. Firma Staalboek s.r.o. má právo dohodnuté ceny po uzavření smlouvy zvýšit z důvodu vnějších faktorů, jako je zvýšení daní, ceny dodavatelů, měnové kurzy, suroviny, přepravné, platy a/nebo sociální dávky, dovozní cla, poplatky a další finanční zatížení.
3.4. U uvedených cenových údajů nevzniká povinnost k dodání jedné části za sjednanou část ceny uvedené pro celek. To platí pro menší odběr, než který byl uveden v nabídce.
3.5. Náklady na balení, které vyžaduje přeprava zboží, jdou k tíži druhé strany, ledaže by bylo dohodnuto jinak.

 

Článek 4 Zboží


4.1. Hmotnost, rozměry, kapacita a jiné údaje uvedené v katalozích, prospektech, oběžnících, inzerátech, vyobrazeních, cenících jakož i v nabídce a smlouvě mají charakter bližšího určení. Odchylky podružného charakteru, které se mohou objevit, stejně jako odchylky obvyklé výrobní tolerance nebo inherentní odchylky na výrobku neopravňují druhou stranu ke zrušení smlouvy a/nebo k požadování náhrady škody.
4.2. Firma Staalboek s.r.o. má právo za přiměřenou cenu, kterou stanoví, dodat o 10 % více nebo méně, pokud se jedná o zboží, které odebírá od třetí osoby, s většími/menšími výhradami, a/nebo pokud se jedná o obchody nebo služby, u kterých je třeba zohlednit vadné zboží, škody, ztráty při výrobě, úbytky či podobné faktory.
4.3. Firma Staalboek s.r.o. má právo na dílčí dodávku. Pokud je firma Staalboek s.r.o. opomenutím nebo jednáním druhé strany donucena k dílčím dodávkám, může druhé straně vyúčtovat dodatečné náklady.
4.4. Nemůže-li firma Staalboek s.r.o. zkompletovat zakázku z důvodu chybějícího materiálu, který má dodat druhá strana, je oprávněna vyúčtovat veškeré již provedené práce v souladu s potvrzením objednávky, pokud se dodání chybějícího materiálu neuskuteční do čtyř týdnů poté, co firma Staalboek s.r.o. oznámila, že ještě chybí materiál.

 

Článek 5 Povinnosti druhé strany


5.1. Druhá strana je povinna před uzavřením smlouvy informovat firmu Staalboek s.r.o. o druhu, povaze a kvalitě materiálů, které bude dodávat. Vykazuje-li materiál úbytek, přírůstek, zbarvení atd. nebo je-li životnost dodávaného materiálu omezena, musí o tom být firma Staalboek s.r.o. informována rovněž před uzavřením smlouvy.
5.2. Firma Staalboek s.r.o. neodpovídá za škody, které jsou důsledkem vlastností dodávaného zboží a o kterých nebyla před uzavřením smlouvy informována.
5.3. Firma Staalboek s.r.o. neručí za krádež, ztrátu a/nebo poškození zboží dodávaného druhou stranou.

 

Článek 6 Přeprava ,dodávka a nebezpečí škody na zboží


6.1. Dodávací termín je považován za splněný, pokud je zboží na vydávacím místě firmy Staalboek s.r.o. protistraně vydáno nebo předáno prvnímu tuzemskému dopravci.
6.2. Pokud nebylo dohodnuto jinak, je místem plnění dotyčné místo vydání firmy Staalboek s.r.o.. Pokud protistrana požaduje jiné místo plnění, je tímto místem buď sídlo protistrany nebo v zakázce potvrzené udané místo.
6.3. Náklady, které souvisí s dodávkou na jiné dodávací místo než je vydávací místo firmy Staalboek s.r.o., jdou na vrub firmy Staalboek s.r.o., pokud bude doprava realizována cenově nejvýhodnějším způsobem a po nejkratší cestě, jinak půjdou náklady na vrub protistrany. Adekvátní způsob dopravy si zvolí firma Staalboek s.r.o. podle charakteru zboží a dodávacího místa .
6.4. Riziko ztráty, poškození nebo zničení přechází na protistranu okamžikem předání zboží na vydávacím místě firmy Staalboek s.r.o. nebo okamžikem předání zboží na prvního dopravce.
6.5. Pokud protistrana zboží nepřevezme , přechází veškeré náklady spojené s opakovanou dodávkou v plné výši na protistranu.
6.6. Protistrana je povinna převzít zboží, překontrolovat množství a typ zboží s dodacím listem či výdejkou,event. balení a výrobky prohlédnout kvůli zjištění viditelných poškození. Pokud nalezne rozpor s dodacím listem, výdejkou event. zjistí viditelné poškození balení či produktů, je povinna tuto skutečnost okamžitě sdělit firmě Staalboek s.r.o. či dopravci této zásilky a písemně toto uvést na dodací list či výdejku, popř. dodací list dopravce. Při zjištění rozdílu v množství a druhu zboží nebo viditelného poškození je protistrana povinna,tento nedostatek bez prodlení sdělit firmě Staalboek s.r.o.
6.7. Pokud dá firma Staalboek k dispozici balicí materiál, musí tento protistrana nejpozději do 3 měsíců po obdržení zboží od firmy Staalboek s.r.o. vrátit. Náklady s tímto spojené jdou na vrub protistrany.Současně přebírá protistrana riziko v souvislosti s poškozením obalového materiálu, pročež náhrada škody musí být uhrazena, po odpovídající výzvě firmy Staalboek s.r.o., do 1 měsíce. Obalový materiál je brán jako v dobrém stavu, jedině , že by protistrana posala jeho poškození v nákladovém či dodacím listu.
6.8. Protistrana se postará při dodání zboží o jeho dostatečné uskladnění.

 

Článek 7 Dodací lhůta


7.1. Dodací lhůta může být stanovena, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, pouze přibližně a nesmí být v žádném případě posuzována jako časový limit. Při překročení dodací lhůty nemůže druhá strana v žádném případě uplatnit nárok na náhradu škody nebo zrušení smlouvy.
7.2. Překročení dodací lhůty firmou Staalboek s.r.o. nedává druhé straně právo ke zrušení zakázky, odmítnutí přijetí zboží, odmítnutí platby za zboží nebo být v prodlení s platbou (ledaže by došlo ke zpoždění dodávky úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti ze strany firmy Staalboek s.r.o.).
7.3. Pokud při realizaci dodávky uskutečněné firmou Staalboek s.r.o. spolurozhoduje doba dodání materiálu druhou stranou a je-li tato překročena, stanoví firma Staalboek s.r.o. jinou dodací lhůtu. Tato nová dodací lhůta je přibližná a nesmí být nikdy chápána jako časový limit. Firma Staalboek s.r.o. nemůže nikdy ručit za následky, které dodací lhůtu negativně ovlivňují a/nebo za náklady, pokud jsou při dodání zboží druhou stranou poskytnuty z příkazu druhé strany nepravdivé a/nebo neúplné nákladní listy příp. specifikace.
7.4.Při dodávce bez předchozího stanovení dodacího termínu má firma Staalboek s.r.o. právo, požadovat na protistraně stanovení tohoto termínu, ve kterém má být dodávka realizována. Jestliže v případě dodávky na vyzvání, která je dohodnuta bez předchozího stanovení termínu dodání, nedojde během tří měsíců od uzavření smlouvy k vyžádání všeho zboží, má firma Staalboek s.r.o. právo vyzvat druhou stranu ke stanovení termínu, do kterého má být uskutečněna kompletní dodávka. Tento termín, který má druhá strana stanovit, nesmí překročit tří měsíce, počítáno ode dne, kdy druhá strana vzala na vědomí oprávněný požadavek firmy Staalboek s.r.o. Druhá strana se zavazuje, že výše uvedenému požadavku vyhoví. Pokud svému závazku nedostojí, má firma Staalboek s.r.o. právo na zrušení smlouvy bez soudního zákroku a právo požadovat náhradu škody.
7.5. Pokud nebylo zboží v průběhu tří měsíců po uzavření smlouvy odebráno, má firma Staalboek s.r.o. právo dát do faktury skladovací náklady za každý měsíc, poté co byla protistrana k tomuto dle smlouvy bez úspěchu vyzvána.

 

Článek 8 Provádění prací/služeb


8.1. Nabídka nebo smlouva může zároveň zahrnovat zakázku na provedení prací.

 

Článek 9 Duševní vlastnictví


9.1. Výkresy, technické popisy, návrhy a kalkulace jsou součástí smlouvy, pokud se na ně odkazuje v nabídce. Pokud se výkres liší od technického popisu, má technický popis přednost.
9.2. Výkresy, technické popisy, návrhy a kalkulace, které jsou firma Staalboek s.r.o. poskytne v souvislosti s provedením prací, jsou majetkem firmy Staalboek s.r.o. Výkresy poskytnuté druhou stranou zůstávají majetkem firmy Staalboek s.r.o, i když smlouva nebude realizována.
9.3. Všechny modely, výkresy, značky a patenty použité při provádění zakázky firmou Staalboek s.r.o. nesmí druhá strana používat, rozmnožovat a/nebo jinak uvádět do oběhu bez souhlasu firmy Staalboek s.r.o., bez ohledu na to, zda firma Staalboek s.r.o. sama je oprávněna nakládat s těmito modely atd., nebo zda je k tomu oprávněna jiná osoba. Firma Staalboek s.r.o. má právo požadovat od druhé strany odměnu za udělení výše uvedeného souhlasu.

 

Článek 10 Vyšší moc


10.1. Okolnosti, které vznikají mimo vůli a/nebo přispění firmy Staalboek s.r.o. a které jsou takové povahy, že plnění smlouvy nelze požadovat vůbec nebo v plném rozsahu, zakládají firmě Staalboek s.r.o. právo na částečné či úplné zrušení smlouvy a/nebo odložení jejího plnění, aniž by jí tím vznikla povinnost náhrady škody.
10.2. Za vyšší moc se považuje skutečnost, kdy Staalboek s.r.o. neplní v důsledku neuskutečněné nebo ne v celém rozsahu uskutečněné dodávky ze strany svých dodavatelů, války nebo válečného nebezpečí, úplné nebo částečné mobilizace, povstání, občanské války, zákazu importu nebo exportu, opatření českých a/nebo zahraničních orgánů, které ztěžují plnění smlouvy a/nebo je prodražují oproti uzavřené smlouvě, mrazu, vlivu povětrnosti, stávky a/nebo obsazení podniku, epidemií, závad v dopravě, ztráty nebo poškození při přepravě, ohně, potopy, poruch v dodávkách energie, defektů strojů, nedostatku surovin a/nebo nedostatku pracovních sil jak ve firmě Staalboek s.r.o., tak i u třetích osob, které firmě Staalboek s.r.o. dodávají materiál a suroviny. Patří sem rovněž okolnosti, které vzniknou při skladování nebo přepravě, za které nenese firma Staalboek s.r.o. odpovědnost, a tudíž za ně neručí.
10.3. V případě jedné z výše uvedených vyšších mocí je firma Staalboek s.r.o. povinna písemně protistranu na tuto skutečnost upozornit, jinak se na vyšší moc nemůže odvolávat.

 

Článek 11 Ručení


11.1.Staalboek s.r.o. ručí za právní i faktické nedostatky, které jsou na zboží v okamžiku jeho dodání protistraně.
11.2. Pokud věci dle smlouvy dodané protistranou jsou použity k výrobě zboží, neručí firma Staalboek s.r.o. za nedostatky a poškození, které vznikly použitím těchto věcí.
11.3. Nároky z právních nedostatků nevznikají, pokud protistrana věděla v okamžiku uzavření smlouvy o právu někoho třetího nebo musela vědět a nebo pokud byla firma Staalboek s.r.o. povinna, při plnění smlouvy vycházet z podkladů, které jí byly předloženy protistranou.
11.4. Protistrana je povinna přezkoušet zboží bez prodlení po dodání překontrolovat a pokud tak neučiní, nemůže si dělat nároky z nedostatků zjistitelných kontrolou a zboží platí za nezávadné.
11.5. Protistrana je povinna o tvrzených nedostatcích dát zprávu doporučeně, ve které uvede specifikaci nedostatků a udá konkrétní nároky, které si činí.Současně musí firmě Staalboek s.r.o. předložit závadné zboží za účelem přezkoušení platného nároku.
11.6. U vadného zboží má protistrana právo vyžadovat opravu zboží, náhradní dodávku či přiměřenou slevu, a taktéž i právo odstoupit od smlouvy, vše dle podmínek § 436 českého Obchodního zákoníku.
11.7. Protistrana je oprávněna, uplatňovat nároky na náhradu škod u firmy Staalboek s.r.o.jen pokud podnikla veškeré kroky , které směřovaly k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škody bez prodlení firmu Staalboek s.r.o. informovala a dala k dispozici veškeré podklady vztahující se k vzniku škody.

 

Článek 12 Výhradní vlastnictví a peněžitá záruka


12.1. Veškeré zboží dodané firmou Staalboek s.r.o. zůstává v jejím vlastnictví do okamžiku úplného zaplacení ceny za všechny věci, které byly druhé straně dodány nebo mají být ještě dodány, jakož i v souvislosti se všemi jejími pohledávkami za práce, které byly nebo mají být provedeny v rámci dodávky zboží, a za to, co firma Staalboek s.r.o. má od druhé strany požadovat v souvislosti s nedostatečným plněním smlouvy uzavřené s firmou Staalboek s.r.o., k čemuž patří i náklady na inkaso, úroky a smluvní pokuty.
12.2. Teprve po úplném zaplacení všech pohledávek ve smyslu předešlého odstavce dochází k přechodu vlastnického práva.
12.3. Pokud nedojde k zaplacení splatných pohledávek, v souvislosti s nimiž si firma Staalboek s.r.o. vyhrazuje vlastnictví, je firma Staalboek s.r.o. oprávněna bez odkladu a bez soudního zákroku a v případě nutnosti již nyní a do budoucnosti druhou stranou neodvolatelně zmocněna k tomu, aby si zboží odebrala zpět, a druhá strana je v této souvislosti povinna umožnit firmě Staalboek s.r.o. přístup do všech prostor nacházejících se v podniku druhé strany, to vše aniž by tím byl dotčen nárok firmy Staalboek s.r.o. požadovat od druhé strany náhradu škody.
12.4. Také v případech odkladu platby, žádosti o odklad platby, návrhu na konkurz nebo likvidace druhé strany má firma Staalboek s.r.o. výše uvedené právo, ledaže by správce konkursní podstaty nebo likvidátor uznali povinnosti vyplývající ze smlouvy jako závazky konkurzní podstaty, vzniklé z konkurzu.
12.5. Druhá strana má povinnost informovat firmu Staalboek s.r.o. o případných opatřeních nebo obtížích ze strany třetích osob v souvislosti se zbožím a pohledávkami firmy Staalboek s.r.o.
12.6. Druhá strana je oprávněna zboží dodané firmou Staalboek s.r.o., které je ve vlastnictví firmy Staalboek s.r.o., prodávat dál pro firmu Staalboek s.r.o., ale pouze za předpokladu, že se tak děje v rámci běžné činnost druhé strany, ledaže by firma Staalboek s.r.o. druhé straně oznámila, že k tomu již není oprávněna.
12.7. Druhá strana má povinnost zřídit na první vyzvání firmy Staalboek s.r.o. zástavní právo (bez držby) ve prospěch firmy Staalboek s.r.o. na zboží dodané firmou Staalboek s.r.o. pro případ, kdy firma Staalboek s.r.o. z jakýchkoliv důvodů ztratí vlastnické právo ke zboží, a to jako jistinu za účelem úhrady všech vzniklých i budoucích pohledávek, k nimž náležejí též náklady na inkaso, úroky a smluvní pokuty. Pokud se tak nestane, jsou všechny pohledávky firmy Staalboek s.r.o. okamžitě splatné a firma Staalboek s.r.o. je oprávněna zrušit smlouvu nebo smlouvy, aniž by tím byl dotčen její nárok na poskytnutí náhrady škody.
12.8. Protistrana není oprávněna zřídit na zboží dodané firmou Staalboek s.r.o. ( nehledě na to, zda Staalboek s.r.o. je stále majitelem) zástavní právo ve prospěch třetí osoby.
12.9. Druhá strana má povinnost na první výzvu firmy Staalboek s.r.o. předložit bankovní záruku nebo jinou jistinu s ní srovnatelnou jako záruku na úhradu dlužné částky příp. částky za dodávku uskutečněnou v budoucnu. Nebude-li tato záruka poskytnuta, jsou všechny pohledávky firmy Staalboek s.r.o. okamžitě splatné a firma Staalboek s.r.o. je oprávněna dle své volby buď ke zrušení smlouvy nebo jejímu pozastavení, aniž by tím byl dotčen její nárok na poskytnutí náhrady škody.

 

Článek 13 Platební podmínky


13.1. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, je faktura splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení.
13.2. Pokud nedojde k úplné úhradě do 14 dnů ode dne vystavení faktury, nachází se druhá strana v prodlení pouhým uplynutím této lhůty, aniž by bylo nutné vyzvání nebo oznámení zpoždění. Firma Staalboek s.r.o. je pak oprávněna bez soudního zásahu zrušit smlouvu, přičemž nároky, které jí náležejí ve smyslu předešlých ustanovení, zůstanou nedotčeny.
13.3. Pokud nedojde k úhradě do 14 dnů ode dne vystavení faktury, má firma Staalboek s.r.o. právo účtovat úroky ve výši zákonných úroků s připočtením 2 procent p.a., přičemž část měsíce se pokládá za celý měsíc.
13.4. Dále je druhá strana povinna uhradit všechny náklady firmy Staalboek s.r.o., které jí vzniknou v souvislosti s inkasem neuhrazených částek, mimo jiné: - faktury od právních zástupců a zástupců v řízení za jejich činnost, s připočtením zákonných úroků, také pokud přesahují položky soudně likvidované; - faktury od právních zástupců a zástupců v řízení za jejich mimosoudní činnost, s připočtením zákonných úroků; přičemž mimosoudní náklady se stanoví ve výši 15 % hlavní částky, minimálně však ve výši 500,00 EUR; - náklady soudního vykonavatele, jednatele a inkasní kanceláře jakož i náklady na exekuci; - náklady na návrh na prohlášení konkurzu; - náklady na skladování v případě přerušení dodávek.
13.5. Úhrada slouží nejdříve ke splacení nákladů na inkaso, následně ke splacení všech splatných úroků a následně ke splacení hlavní částky. Pokud druhá strana nesplatí více faktur, slouží úhrada (s přihlédnutím k ustanovením předchozího odstavce) nejdříve ke splacení nejstarší faktury a následně ke splacení druhé nejstarší faktury atd.
13.6. V případě úhrady směnkou nebo šekem hradí náklady druhá strana. Totéž platí v případě poplatků za dobírku nebo nákladů spojených s telefonickými bankovními příkazy.

 

Článek 14 Započtení / odklady


14.1. Druhá strana si nesmí započíst některou z částek, které dluží firmě Staalboek s.r.o., proti částkám, které by firma Staalboek s.r.o. dlužila druhé straně.
14.2. V případě přechodné nemožnosti dodávky není druhá strana oprávněná k odkladu úhrady.
14.3. Druhá strana není rovněž oprávněna odložit úhradu z této smlouvy v souvislosti s nějakou jinou smlouvou, kterou uzavřela s firmou Staalboek s.r.o.
14.4. Firma Staalboek s.r.o. má právo pozastavit další práce na tak dlouho, dokud druhá strana nedostojí svým závazkům vůči firmě Staalboek s.r.o.
14.5. Právo odkladu platí do okamžiku, kdy druhá strana dostojí všem svým závazkům, ledaže by firma Staalboek s.r.o. využila mezitím práva na zrušení smlouvy. Právo na náhradu škody zůstává přitom nedotčeno.

 

Článek 15 Zrušení smlouvy


15.1. Bez ohledu na ustanovení o zrušení smlouvy uvedená na jiném místě v této smlouvě a bez ohledu na další práva náležející firmě Staalboek s.r.o., se v okamžiku, kdy byl vyhlášen na druhou stranu konkurz, bylo zažádáno o odklad platby, provedeno zabavení věci za účelem uspokojení věřitele nebo ustanoven poručník nebo kdy dojde jiným způsobem ke zrušení dispoziční pravomoci k majetku nebo části majetku druhé strany, smlouva bez soudního zákroku nebo odkladu ruší, ledaže správce konkurzní podstaty nebo nucený správce uzná závazky vyplývající ze smlouvy jako závazek konkurzní podstaty, vzniklý z konkurzu. , který vzešel z konkurzu.
15.2. Všechny pohledávky, které firma Staalboek s.r.o. v těchto případech vůči druhé straně ještě má nebo bude mít, jsou okamžitě splatné.
15.3. Druhá strana ručí za škody takto firmě Staalboek s.r.o. vzniklé, mezi jiným i za škodu v souvislosti s ušlým ziskem a přepravními náklady.

 

Článek 16 Spory


16.1. Všechny spory vzniklé mezi druhou stranou a firmou Staalboek s.r.o. budou podle volby firmy Staalboek s.r.o. řešeny soudem, který je k tomu příslušný na základě zákonných ustanovení o příslušnosti soudu, nebo příslušným soudem v České republice.

 

Článek 17 Platnost českého práva


17.1. Všechny (právní) úkony provedené firmou Staalboek s.r.o., k nimž patří i smlouvy, které uzavřela, podléhají českému právnímu řádu. Užití ustanovení Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno.

NAPIŠTE NÁM

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: *VÁŠ EMAIL: *VÁŠ TELEFON:VÁŠ DOTAZ: *

NAPIŠTE NÁM

  • ADRESA:
  • STAALBOEK, s.r.o.
  • PLANDRY E3
  • 588 41 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
  • KONTAKT:
  • TEL.: +(420) 567 322 029
  • FAX: +(420) 567 308 395
  • E-MAIL: info@staalboek.cz